• Regulamin

Konsultacje prowadzę na żywo w Szczecinie oraz online poprzez whatsapp, skype lub zoom. Pamiętaj proszę, że mimo mojego bardzo bogatego doświadczenia życiowego co pozwoliło mi mieć nieprzeciętny wgląd w rzeczywistość, dzięki czemu jestem w stanie pokazać Ci szerokie spektrum możliwości, to jestem osobą bez jakiegokolwiek wykształcenia kierunkowego.

Nie jestem terapeutą, psychologiem, czy psychiatrą i nie jestem również prawnikiem. Swoją wiedzą przekazuję Tobie w oparciu o wnioski jakie wyciągnąłem z szeregu lekcji jakimi życie mnie doświadczyło. Wiedz proszę, że służę Ci pomocą i wsparciem ale ważne jest byś miał świadomość tego, że moje usługi nie mogą być traktowane w kategorii doradztwa. Natomiast bardzo chętnie i w pełni zaangażuję się dla Ciebie poprzez partycypacyjne tworzenie strategii rozwiązywania wszelkich Twoich problemów.

Wszystkie podane ceny produktów brutto zawierają koszty wysyłki i dostawy
.Rozdział I
Postanowienia ogólne, definicje i specyfikacja techniczna

  1

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży detalicznej Produktów oraz Usług przez Sklep internetowy www.pawelpanufnik.pl przy wykorzystaniu sieci internet oraz innych środków porozumiewania się na odległość, a także zasady korzystania z oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2

 1. Sprzedawcą, operatorem Sklepu, a także usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Firma Paweł Panufnik z siedzibą w Szczecinie (70-026) przy ulicy Smolańskiej 3/121, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej posługujący się numerami NIP 9552023280 oraz REGON 320281400.
 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
  • 1) prowadzenie Serwisu będącego platformą umożliwiającą składanie Zamówień w Sklepie w celu zawarcia Umowy sprzedaży na odległość,
  • 2) Konto użytkownika umożliwiające składanie Zamówień oraz zarządzanie tymi Zamówieniami
  • 3) Newsletter, będący okresowym biuletynem informacyjnym stanowiącym zamówioną informację handlową, wydawanym przez Sprzedawcę w postaci elektronicznej.

  3

 1. Ilekroć w Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów należy przez nie rozumieć:
  • 1) Regulamin- niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z kompletem załączników,
  • 2) Kodeks cywilny- ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),
  • 3) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.),
  • 4) Prawo telekomunikacyjne- ustawę z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2001 nr 73 poz. 852 ze zm.),
  • 5) Ustawa o ochronie danych osobowych- ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.),
  • 6) Ustawa o prawach konsumenta. - ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • 7) Sprzedawca- Paweł Panufnikz  siedzibą w Szczecinie (70-026) przy ulicy Smolańskiej 3/121, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posługujący się numerami NIP 9552023280i REGON 320281400,
  • 8) Sklep- sklep internetowy Sprzedawcy zlokalizowany pod adresem sieciowym www.pawelpanufnik.pl,
  • 9) Serwis- system stron internetowych Sklepu będący elektroniczną platformą przeznaczoną do składania i przyjmowania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży na odległość, a także do prezentacji Oferty handlowej Sprzedawcy,
  • 10) Usługi elektroniczne- usługi Serwisu świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • 11) Użytkownik- każdą osobę korzystającą z Serwisu w sposób niezmierzający do złożenia Zamówienia,
  • 12) Formularz rejestracyjny- formularz będący częścią Serwisu, lub częścią Formularza zamówienia, wypełniany przy rejestracji i służący do założenia Konta w Serwisie,
  • 13) Użytkownik Konta- korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie i posiada w nim aktywne Konto użytkownika,
  • 14) Konto- zbiór zasobów i ustawień utworzonych w ramach Serwisu dla Użytkownika Konta, służących składaniu Zamówień w Sklepie i zarządzaniu nimi przez Zamawiającego,
  • 15) Zamawiający- osobę fizyczną, której przepisy szczególne przyznają przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zamawiającą Produkty w Sklepie za pośrednictwem Serwisu lub inną drogą porozumiewania się na odległość,
  • 16) Konsument- Zamawiającego jako osobę fizyczną, który zamawia Produkty wyłącznie na własny użytek niezwiązany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby,
  • 17) Produkty- towary prezentowane w Serwisie i oferowane w sprzedaży przez Sklep, a także towary objęte Zamówieniem oraz stanowiące w przypadkach określonych Regulaminem przedmiot Umowy sprzedaży oraz przedmiot dostawy.
  • 18) Produkt gotowy- Produkt dostępny w Sklepie w stanie gotowym do użytku niewymagający jego uprzedniego dostosowania na linii technologicznej lub montażowej producenta w celu doposażenia lub modyfikacji do indywidualnych cech określonych przez Zamawiającego w Zamówieniu,
  • 19) Produkt modyfikowany- Produkt, który przed dostarczeniem go Zamawiającemu wymaga doposażenia lub modyfikacji zgodnie ze złożonym w Zamówieniu indywidualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego. W szczególności za Produkt modyfikowany uważa się Produkt przy wyborze, którego Zamawiający dokonuje wyboru poszczególnych elementów wyposażenia lub fizycznych albo funkcjonalnych cech tego Produktu,
  • 19) Cena- cenę detaliczną Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nieuwzględniającą opłat za pakowanie, wysyłkę i dostawę, wyrażoną w złotych polskich i w wartości brutto wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT),
  • 20) Oferta handlowa- zbiór publikowanych w Serwisie informacji o Produktach oferowanych w sprzedaży przez Sprzedawcę, stanowiący zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 K.c, a także zbiór informacji o promocjach i rabatach,
  • 21) Koszyk- element Serwisu, wirtualny koszyk na Produkty przeznaczony do umieszczania w nim Produktów wybranych z Oferty handlowej w celu ich zakupu,
  • 22) Formularz zamówienia- formularz pozwalający przetworzyć dane z Koszyka na treść Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, będący częścią Serwisu, wypełniany przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia na Produkty,
  • 23) Zamówienie– oświadczenie woli Zamawiającego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość zamawianych Produktów, złożone z obowiązkiem zapłaty na zasadach określonych Regulaminem za pośrednictwem Serwisu lub inną drogą porozumiewania się na odległość, wraz z wymaganymi Regulaminem oświadczeniami i zgodami Zamawiającego,
  • 24) Umowa sprzedaży- umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiot stanowią Produkty objęte Zamówieniem, zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym z wykorzystaniem Serwisu lub innych środków porozumiewania się na odległość,
  • 23) System- system teleinformatyczny jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
  • 24) Baza Danych- zbiór niezależnych danych o Produktach oraz innych materiałów i elementów zgromadzonych, przechowywanych i porządkowanych elektronicznie w ramach Serwisu oraz udostępnianych Użytkownikowi poprzez Serwis indywidualnie w sposób elektroniczny, jako zbiór wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego Sprzedawcy w celu jego sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości.
  • 25) Siła wyższa- zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne, etc.),

 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwrocie Produktu do Sprzedawcy, adresem właściwym do kierowania oświadczeń i przesyłek zawierających zwroty jest adres siedziby Sprzedawcy wskazany w ust. 1 pkt 7 niniejszego paragrafu,, chyba, że w drodze indywidualnych ustaleń z Zamawiającym Sprzedawca wskazał adres alternatywny.

  4

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagany jest po stronie Użytkownika komputer lub podobnie działające urządzenie, stacjonarne lub mobilne, zaopatrzone w połączenie z siecią Internet i wyposażone w przeglądarkę internetową z włączona obsługą plików cookies umożliwiającą prawidłowe wyświetlanie dokumentów HTML i aktywne konto poczty elektronicznej zgodne z protokołem POP3/SMTP.
 2. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zamawiający powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą, którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.

Rozdział II
Zakres, ogólne warunki i zasady korzystania z Serwisu

  5

 1. W ramach Serwisu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi elektronicznej w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzedawca, w zakresie dostępnej mu infrastruktury Serwisu, podejmuje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłu komunikatów i danych oraz wdraża środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług elektronicznych, w szczególności środki służące ochronie danych transakcyjnych oraz ochronie danych osobowych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi elektronicznej, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron Umowy.
6
 1. Newsletter jest okresowym i bezpłatnym biuletynem informacyjnym stanowiącym zamówioną informację handlową, wydawanym przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i kolportowanym do jego subskrybentów przy pomocy poczty elektronicznej.
 2. Usługa Newslettera jest dostępna dla każdego Użytkownika w drodze subskrypcji.
 3. Subskrypcja polega na zapisaniu się Użytkownika na listę odbiorców Newslettera poprzez wpisanie poprawnego adresu poczty elektronicznej Użytkownika w oknie formularza Newslettera dostępnego na stronach Serwisu.
 4. Po subskrybowaniu Newslettera do subskrybenta wysyłana jest na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Aktywacja Newslettera następuje wyłącznie przez subskrybenta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny. Zignorowanie wiadomości z linkiem aktywacyjnym spowoduje brak aktywacji usługi.
 5. Aktywując Newsletter subskrybent potwierdza poprawność podanego adresu poczty elektronicznej i wolę korzystania z usługi.
 6. Sprzedawca może ustanawiać na rzecz subskrybentów Newslettera wszelkiego rodzaju korzyści, np. zniżki i rabaty na Towary oferowane w Sklepie. Informacje o korzyściach płynących z aktywowania usługi Newslettera Sprzedawca publikuje w Serwisie.
7
 1. Każda osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest w szczególności do:
  • 1) korzystania z Serwisu i Usług elektronicznych w sposób nie zakłócający ich funkcjonowania oraz zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  • 2) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie nie zamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nie przeznaczonych dla tej osoby,
  • 3) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 2. Każdy Użytkownik Konta lub Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek zauważonym przypadku naruszenia zasad przewidzianych niniejszym Regulaminem.

Rozdział III
Informacja handlowa

8
 1. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie stanowią informację handlową.
 3. Sprzedawca oświadcza, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, chyba że w opisie Produktu wyraźnie zaznaczono inaczej, objęte są gwarancją producenta lub importera albo dystrybutora oraz posiadają wszelkie atesty, certyfikaty lub świadectwa, jeśli są wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Promocje i wyprzedaże Produktów Sprzedawca może ustanowić i zakończyć w każdym czasie, a także zmienić w każdym czasie warunki trwających promocji lub wyprzedaży, przy czym zmiany takie nie wywołują skutków w Umowach zawartych przed wprowadzeniem zmian.
9
 1. Ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest Cena widniejąca w Umowie sprzedaży. Cena ta nie ulega zmianie przez cały okres związania Umową sprzedaży, niezależnie od zmiany Cen tych Towarów w Sklepie.
 2. Wszystkie podane ceny produktów brutto zawierają koszty wysyłki i dostawy. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia wraz z wszystkimi kosztami dodatkowymi prezentowana jest Zamawiającemu w podsumowaniu Zamówienia przed jego zatwierdzeniem i wysłaniem do Systemu.

Rozdział IV
Rejestracja i utworzenie Konta w Serwisie

10

 1. Za wyjątkiem Konsumentów chcących skorzystać z opcji zapłaty za pobraniem, Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa, a Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu bez uprzedniej rejestracji i utworzenia Konta.
 2. Bezpłatna rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza rejestracyjnego, w którym osoba dokonująca rejestracji zobowiązana jest podać wymagane tym formularzem dane oraz oświadczyć, że zapoznała się Regulaminem, a także ustanowić hasło do Konta, po czym Sprzedawca utworzy w Serwisie dla Użytkownika unikalne Konto o nazwie będącej podanym przy rejestracji loginem.

Rozdział V
Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej

11
 1. Umowa o świadczenie usługi Konto użytkownika zostaje zawarta z chwilą przesłania do Systemu wypełnionego Formularza rejestracyjnego.
 2. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą aktywowania tej usługi przez jej subskrybenta w sposób określony w § 6 ust. 4 Regulaminu.
 3. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawierane są na czas nieoznaczony.
  12
 1. Każda ze Stron, zachowując 7 dniowy okres wypowiedzenia, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przed rozwiązaniem tej umowy przez drugą stronę.
 2. Użytkownik Konta rozwiązuje umowę o świadczenie usługi Konto użytkownika poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia i dyspozycji usunięcia Konta.
 3. Sprzedawca rozwiązuje umowę o świadczenie usługi Konto użytkownika poprzez złożenie Użytkownikowi Konta stosownego oświadczenia na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
 4. Subskrybent Newslettera rozwiązuje umowę o świadczenie usługi Newsletter klikając stosowny link znajdujący się w każdym przesłanym biuletynie Newslettera lub składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie i dyspozycję dezaktywacji usługi. Rozwiązanie umowy jest równoznaczne z usunięciem adresu poczty elektronicznej subskrybenta z bazy wysyłkowej Sprzedawcy.

  13

Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku korzystania przez drugą stronę z usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, przepisem prawa lub dobrym obyczajem, jeżeli wezwanie do zaprzestania naruszeń okaże się nieskuteczne.

Rozdział VI
Składanie i przyjmowanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu

14

Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową, która obejmuje dostawę na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dostawa Produktów poza obszar Unii Europejskiej może być zrealizowana przez Sprzedawcę na warunkach indywidualnie uzgodnionych z Zamawiającym.

  15

 1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
 2. Zamawiający, w celu złożenia Zamówienia, winien wybrać w Sklepie i dodać do Koszyka interesujące go Produkty oraz określić ich zamawianą ilość. Do chwili przetworzenia danych z Koszyka na treść Zamówienia zawartość Koszyka może być modyfikowana przez Zamawiającego.
 3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia wraz z zawartymi tam oświadczeniami, a następnie jego zatwierdzenie i wysłanie do Systemu.
 4. Zamawiający składając Zamówienie oznacza swój wybór w zakresie sposobu zapłaty i sposobu dostawy Produktów.
16
 1. Sprzedawca uzależnia przyjęcie Zamówienia do realizacji od złożenia wraz z Zamówieniem przez Zamawiającego oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy sprzedaży
 2. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty zaliczki.
 3. Sprzedawca w uzasadnionych przypadkach może uzależnić przyjęcie Zamówienia do realizacji od potwierdzenia Zamówienia przez Zamawiającego. Za uzasadniony przypadek uważa się na przykład błąd w zamówieniu lub inną jego wadę powodującą, że intencje Zamawiającego nie są dla Sprzedawcy dosyć jasne by zrealizować zamówienie.
 4. Sprzedawca przyjmując Zamówienie do realizacji przesyła na adres poczty elektronicznej Zamawiającego informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącą jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, według kryteriów takiej informacji określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 5. Sprzedawca przyjmując Zamówienie do realizacji zobowiązuje się do terminowego dostarczenia Zamawiającemu Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
17
 1. Sprzedawca odmówi przyjęcia do realizacji Zamówienia złożonego z naruszeniem postanowień Regulaminu lub niespełniającego wymogów Regulaminu a także, gdy Zamawiający nie wywiązał się z Umowy sprzedaży zawartej do jego wcześniejszego Zamówienia.
 2. Decyzja Sprzedawcy o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji wysyłana jest Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu. Decyzja, poza wskazaniem powodu odmowy, nie wymaga szerszego uzasadnienia.

Rozdział VII
Odrębne zasady składania i przyjmowania Zamówień faksem lub pocztą elektroniczną

18
 1. Oprócz Zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca przyjmuje Zamówienia składane pocztą elektroniczną lub faksem. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia na podany w Serwisie adres poczty elektronicznej lub numer faksu. Sprzedawca nie przyjmuje Zamówień składanych telefonicznie.
 2. W przypadku Zamówień składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca wyłącza możliwość zapłaty za pobraniem. Zamawiający będący Konsumentem chcący skorzystać z tej formy zapłaty ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu.
 3. Zamawiający składając Zamówienie pocztą elektroniczną lub faksem winien wskazać zamawiany Produkt, jego ilość, wybrany sposób dostawy i płatności, adres dostawy oraz podać swoje dane wymagane do zawarcia Umowy sprzedaży, a także oświadczyć, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

 19

Jeżeli strony Umowy sprzedaży zawartej w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu nie zawarły tej umowy w odrębnej formie, np. w wyniku indywidualnych negocjacji lub złożenia i przyjęcia oferty cenowej, niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawartej w wyniku przyjęcia przez Sprzedawcę do realizacji Zamówienia złożonego faksem lub pocztą elektroniczną.

20

Zawarcie Umowy sprzedaży w przypadku Zamówienia złożonego faksem lub pocztą elektroniczną Sprzedawca potwierdza Klientowi w sposób określony w § 16 ust. 4 Regulaminu.

Rozdział VIII
Umowa sprzedaży

21
 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w sposób opisany w § 16 ust. 4 Regulaminu, a jej integralną częścią jest ten Regulamin.
 2. Umowy sprzedaży zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Przedmiotem Umowy sprzedaży jest sprzedaż Produktów objętych przyjętym do realizacji Zamówieniem.
 5. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazany przez Zamawiającego adres dostawy zamówionych Produktów.
22
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest o świadczenie jednorazowe, przy czym każde z Zamówień przyjętych do realizacji stanowi podstawę do zawarcia odrębnej Umowy sprzedaży.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas oznaczony terminem zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę, określonym na stronie zamówionego Produktu i potwierdzonym Zamawiającemu w informacji, o której mowa w § 16 ust. 4 Regulaminu.
 3. Umowa sprzedaży wygasa z chwilą spełnienia przez Strony świadczeń, do których Umową się zobowiązały lub ulega rozwiązaniu w przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Na żądanie Zamawiającego będącego Konsumentem Sprzedawca jest obowiązany objaśnić znaczenie poszczególnych postanowień Umowy sprzedaży i jej warunków.

Rozdział IX
Realizacja Zamówień, płatności, dostawa i odbiór przesyłek

23
 1. Zamawiający składając Zamówienie ma do wyboru następujące sposoby płatności za zamówione Produkty:
  • 1) zapłata kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych będącego udostępnianą przez Serwis usługą operatora zewnętrznego. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue MEdia S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
  • 2) zapłata tradycyjnym przelewem bankowym dokonywanym indywidualnie po złożeniu Zamówienia,
  • 3) zapłata za tzw. pobraniem w chwili doręczenia przesyłki - opcja dostępna, z uwzględnieniem postanowień ust. 4 tego paragrafu, wyłącznie dla Zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu przez Konsumentów posiadających Konto użytkownika oraz, gdy adres dostawy znajduje się na terytorium Polski. Aby skorzystać z tej formy zapłaty Konsument przed złożeniem zamówienia powinien skontaktować się ze Sprzedawcą (pocztą elektroniczną, za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie).
 2. Zapłata w sposób określony w ust. 1 pkt. 1 i 2 następuje na rachunek bankowy Sprzedawcy wygenerowany w podsumowaniu Zamówienia i wystawionej do niego fakturze.
 3. Za dzień zapłaty uważa się:
  • 1) dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy - w przypadku płatności przelewem,
  • 2) pozytywny wynik autoryzacji zwrócony do Sprzedawcy przez operatora - w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych,
  • 3) dzień odbioru zamówionych Produktów - w przypadku płatności za pobraniem.
 4. Udostępniona dla Konsumentów zapłata za pobraniem ograniczona jest wyłącznie do Produktów gotowych przeznaczonych do konsumenckiego użytku domowego, nabywanych w ilościach niewskazujących na cele handlowe zakupu oraz na działalność gospodarczą lub zawodową Zamawiającego. Zapłata za pobraniem wyłączona jest przy zakupie przez Konsumentów Produktów modyfikowanych oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do stosowania w warunkach szpitalnych, klinicznych, laboratoryjnych, wszelkiego rodzaju ratownictwa, a także w warunkach gabinetów medycznych i rehabilitacyjnych oraz zorganizowanych placówek opiekuńczych i sanatoryjnych lub innych im podobnych placówek.
 5. Sprzedawca może odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży po upływie 10 dni od jej zawarcia w przypadku braku zapłaty za złożone Zamówienie w sytuacji, gdy Zamawiający składając Zamówienie zadeklarował zapłatę przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 6. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów do momentu zapłaty ich ceny.
 7. Zawarcie transakcji sprzedaży Sprzedawca dokumentuje fakturą VAT wystawianą na dane Zamawiającego podane w Formularzu zamówienia w takiej pisowni jak zostały przez Zamawiającego wpisane. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zliczania, w pierwszej pozycji tej faktury, ceny produktu wraz z kosztami dostawy.
24
 1. Wysyłka Produktów zakupionych w Sklepie realizowana jest przesyłką kurierską.
 2. Dostawa oznacza dostarczenie przesyłki z zamówionymi Produktami pod adres wskazany w Zamówieniu i nie obejmuje wniesienia paczek przesyłki do pomieszczeń Zamawiającego, ich rozpakowania, ustawienia lub montażu oraz uruchomienia sprzętu w miejscu przeznaczenia.
 3. Koszty przesyłki i pakowania uzależnione są od gabarytów i wagi przesyłki oraz wybranych sposobów dostawy i płatności. Koszty te widoczne są dla Zamawiającego w podsumowaniu Zamówienia przed jego złożeniem. Informacja o łącznych kosztach dostawy zawarta jest również w informacji, o której mowa w § 16 ust. 4 Regulaminu
25
 1. Zasadniczy termin realizacji Zamówienia oznaczony jest w dniach i widoczny jest przy każdym z oferowanych w Sklepie Produktów. Termin ten dotyczy Produktów gotowych.
 2. W przypadku Produktów modyfikowanych termin, o którym mowa w ust. 1, należy traktować jako przybliżony termin realizacji Zamówienia, którego ostateczny termin zrealizowania wynikał będzie z zakresu dokonanych indywidualnie przez Zamawiającego wyborów poszczególnych elementów wyposażenia lub fizycznych i funkcjonalnych cech Produktu oraz ze związanego z tymi wyborami terminu realizacji przez producenta, importera albo dystrybutora Produktu. O realnym terminie zrealizowania Zamówienia na Produkt modyfikowany Zamawiający informowany jest w informacji stanowiącej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca informuje, że terminy wykonania Produktów modyfikowanych przez producentów i dystrybutorów nie zależą od Sprzedawcy.
 4. Termin realizacji Zamówienia obejmującego Produkty o różnym czasie realizacji określany jest na podstawie czasu realizacji Produktu o najdłuższym terminie. Wysyłka Produktów w tym przypadku może nastąpić w dniu skompletowania całego Zamówienia
 5. W przpadku wyboru porzez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankoweg Sprzedawcy lub od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 
26
 1. W przypadku płatności za pobraniem bieg terminu realizacji Zamówienia liczony jest od dnia następującego po dacie zawarcia Umowy sprzedaży, w pozostałych przypadkach od dnia następującego po dniu zapłaty za Zamówienie w rozumieniu § 23 ust. 3 Regulaminu
 2. Termin realizacji Zamówienia oznacza termin, w którym Sprzedawca wysyła Produkty na adres wskazany przez Zamawiającego. Czas trwania dostawy od jej wysyłki do dnia dostarczenia zależy między innymi od odległości i rodzaju przesyłki. Dostawa przesyłek paczkowanych na terenie Polski trwa zwykle od 1 do 2 dni roboczych, zaś przesyłek paletowanych do 5 dni roboczych. Dostawa przesyłek wysyłanych poza granice Polski trwa nie krócej niż 3 dni robocze.
 3. Sprzedawca by skrócić czas oczekiwania Zamawiającego może, tam, gdzie jest to możliwe, organizować dostawę zamówionych Produktów bezpośrednio z magazynu producenta lub dystrybutora z pominięciem loco Sprzedawcy.
27

W razie wystąpienia braku Produktu objętego realizowanym Zamówieniem i uzasadnionego prawdopodobieństwa, że Sprzedawca nie będzie w stanie dostarczyć Zamawiającemu tego Produktu przed upływem terminu realizacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego na jego adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu. Zamawiającemu przysługuje w tym przypadku prawo do rezygnacji z Zamówienia w całości i odstąpienia od Umowy ze zwrotem od Sprzedawcy wpłaconej dotychczas sumy pieniężnej w całości, albo do rezygnacji z niedostępnego Produktu lub do jego zamiany na inny dostępny Towar o zbliżonych właściwościach i cenie. W przypadku rezygnacji z niedostępnego Towaru, za który Zamawiający dokonał już zapłaty, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu kwotę pieniężną odpowiadającą cenie niedostępnego Towaru.

28

Przy sprzedaży Produktów objętych promocją lub wyprzedażą realizacja Zamówień następuje według kolejności ich dekretacji do realizacji w oparciu o postanowienia § 26 ust. 1 Regulaminu, aż do wyczerpania partii Produktów objętych sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą.

29
 1. Przy odbiorze przesyłki Zamawiający powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, a także sprawdzić czy zawartość przesyłki nie nosi śladów uszkodzeń i zgodna jest z treścią Zamówienia oraz listem przewozowym.
 2. W przypadku stwierdzonego uszkodzenia zawartości przesyłki Zamawiający ma prawo domagać się sporządzenia przez kuriera stosownego protokółu szkody (druk protokołu zobowiązany jest posiadać kurier) z wyszczególnieniem wszystkich wad, uszkodzeń i braków, po czym zawiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę (telefonicznie lub poczta elektroniczną).
 3. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo przewozowe odbiorca przesyłki może żądać od firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę sporządzenia protokołu szkody w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru przesyłki przez adresata.
 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z treścią Zamówienia Zamawiający winien niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę.
30
 1. Po zrealizowaniu Zamówienia, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Zamawiającym może przesłać Zamawiającemu na jego adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Zaproszenie jest wysyłane za pośrednictwem usługodawcy zewnętrznego świadczącego w tym zakresie usługę wykonawczą dla Sprzedawcy. Zamawiający nie jest zobowiązany do wypełnienia ankiety.

Rozdział X
Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

31
 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 34 Regulaminu, Zamawiający będący Konsumentem może od Umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonym od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta, lub wskazaną przez niego Sprzedawcy osobę trzecią inną niż przewoźnik, Produktu objętego Zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy przed jego upływem wysłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W razie odstąpienia Konsumenta Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 32

 1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy sprzedaży zwrot Produktów objętych w posiadanie w wyniku wykonania Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, winien nastąpić niezwłocznie w ślad za złożonym Sprzedawcy oświadczeniem o odstąpieniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument od umowy odstąpił. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 2. Sprzedawca nie prowadzi osobistego odbioru od Konsumenta Produktów zwracanych w wyniku odstąpienia od Umowy sprzedaży. Konsument winien dokonać zwrotu na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 3. Zwracane Produkty wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami powinny zostać opakowane w sposób zapewniający bezpieczny i niepowodujący uszkodzeń Produktów transport. Koszt odesłania Produktów ponosi Konsument.
33
 1. Konsumentowi, który przed wykonaniem prawa odstąpienia dokonał jakichkolwiek przedpłat lub uiścił cenę Produktów objętych Umową sprzedaży i odstąpił od tej umowy przed jej wykonaniem przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, dokona zwrotu wszystkich wniesionych przez Konsumenta płatności.
 2. Konsumentowi, który przed wykonaniem prawa odstąpienia dokonał jakichkolwiek przedpłat lub uiścił cenę Produktów objętych Umową sprzedaży i odstąpił od tej umowy będąc już w posiadaniu Produktów objętych umową lub po ich wysłaniu przez Sprzedawcę na adres dostawy wskazany przez Konsumenta, Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich wniesionych przez Konsumenta płatności i poniesionych kosztów zwrotu Produktów niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki ze zwracanymi Produktami z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób zwrotu Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
34
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi między innymi w odniesieniu do Umów sprzedaży, których przedmiotem są Produkty:
 • 1) nieprefabrykowane Produkty modyfikowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,,
 • 2) dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktu.
 • 3) które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Pełny katalog wyłączeń prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

Rozdział XI
Gwarancja i serwis

35
 1. Produkty objęte są gwarancją producenta lub importera albo dystrybutora Produktu. Okres gwarancji jest uzależniony od warunków udzielanej przez Gwaranta gwarancji.
 2. W większości przypadków dołączona do produktu karta gwarancyjna zawiera wykaz punktów serwisowych realizujących zadania serwisu gwarancyjnego producenta, importera lub dystrybutora.

Rozdział XII
Rękojmia Sprzedawcy, reklamacja rzeczy sprzedanej

36
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi regulują przepisy art. 556 do art. 576 Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje można zgłaszać mailowo na adres pawel@pawelpanufnik.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48-513-442-190 lub osobiście pod adresem ul. Smolańska 3/121, 70-026 Szczecin.
37
 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną Zamawiający ma prawo wnoszenia reklamacji z tytułu rękojmi w zakresie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 Regulaminu z dopiskiem na kopercie „Reklamacja”.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej oznaczenie Zamawiającego, adres do doręczeń, numer Umowy lub Zamówienia, określenie Produktu, którego reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację oraz określenie żądania w związku ze składaną reklamacją.
 4. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym Zamawiający winien przesłać Sprzedawcy objęty reklamacją Produkt wraz z dokumentem sprzedaży lub innym dowodem potwierdzającym zakup reklamowanego Produktu u Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej złożenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie lub pocztą elektroniczną. Odmowa uznania reklamacji wymaga uzasadnienia.
 6. Jeżeli składającym reklamację jest Konsument, w przypadku odmowy uznania reklamacji, Sprzedawca zamieszcza w odpowiedzi wskazówki dla Konsumenta o przysługujących mu prawach dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy nie zgadza się ze stanowiskiem Sprzedawcy.
38
 1. Sprzedawca nie uwzględni reklamacji wady Produktu spowodowanej podczas dostawy bez załączonego do reklamacji protokołu szkody sporządzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo przewozowe przez firmę kurierską doręczającą przesyłkę. Rygor ten nie dotyczy reklamacji wnoszonych przez Konsumentów.
 2. Różnice pomiędzy wyglądem Produktu prezentowanego w Sklepie a wyglądem Produktu dostarczonego do Zamawiającego wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia (np. odcień koloru, proporcje, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Produktu.

Rozdział XIII
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

39
 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu i Usług elektronicznych w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone do Sprzedawcy.
 2. O wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu i Usług elektronicznych należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę pocztą elektroniczną na adres publikowany w Serwisie.
 3. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w tym paragrafie, przysługuje Użytkownikowi Konta lub Zamawiającemu, a także subskrybentowi usługi Newslettera tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu i Usług elektronicznych.
 4. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje w terminie jednego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu lub Usług elektronicznych. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej), datę wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu lub Usługi elektronicznej oraz opis tych nieprawidłowości.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje osobę składająca reklamację.

Rozdział XIV
Zwroty Produktów

40
 1. Zwrot Produktu do Sprzedawcy możliwy jest w następujących przypadkach:
  • 1) odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta na zasadach określonych w Regulaminie oraz w przepisach ustawy o prawach konsumenta,
  • 2) reklamacji wady produktu w związku z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmii na zasadach określonych w Regulaminie oraz w przepisach Kodeksu cywilnego.
 2. Poza przypadkami określonymi w ust. 1 zwrot Produktu może być dokonany tylko na zasadach określonych w § 41 Regulaminu.
41
 1. Za uprzednio wyrażoną zgodą Sprzedawcy Zamawiający może zwrócić zakupiony produkt pod warunkiem, że produkt ten nie był używany.
 2. Adres do zwrotu produktu wskazuje Sprzedawca w wyrażonej zgodzie na zwrot.
 3. Zwracając produkt Zamawiający ponosi wszelkie koszty jego pakowania i dostarczenia, a nadto ponosi odpowiedzialność za dostarczenie tego produktu w stanie wolnym od uszkodzeń.
 4. Po zwróceniu produktu do Sprzedawcy Zamawiający otrzyma zwrot ceny produktu pomniejszonej o koszty obsługi zamówienia.
 5. Jeżeli zwrócony produkt okaże się produktem używanym lub uszkodzonym Sprzedawca może odmówić przyjęcia przesyłki oraz cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na jego zwrot.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń po odebraniu przesyłki Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem ceny produktu do czasu naprawienia zwróconego produktu a koszty naprawy potrąci z ceny produktu podlegającej zwrotowi. Jeżeli naprawa okaże się niecelowa lub jej koszt będzie przewyższał zatrzymaną cenę produktu, Sprzedawca cofnie zgodę na zwrot produktu a przesłany produkt postawi do dyspozycji Zamawiającego.

Rozdział XV
Odpowiedzialność

42

Brak wykonania świadczenia którejkolwiek ze Stron z powodu wystąpienia Siły wyższej lub zdarzenia losowego niezależnego od Strony nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której siła wyższa lub zdarzenie losowe dotyczy zaniedbała niezwłocznego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

43
 1. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za podanie podczas rejestracji lub składania Zamówienia niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby
 2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy do wysokości szkody wyrządzonej działaniem sprzecznym z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, w szczególności za składanie Zamówienia w sposób nierzetelny i w złej wierze, składanie fikcyjnych Zamówień oraz podawanie danych osobowych innych osób jako własnych.
 3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich składających Zamówienia z upoważnienia Zamawiającego lub na jego zlecenie.
44
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego wyłącznie za rzeczywistą szkodę wyrządzoną niewykonaniem lub zawinionym wadliwym wykonaniem Umowy.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z przeznaczeniem lub prawem wykorzystanie sprzedanych Zamawiającemu Produktów, w szczególności za ich odsprzedaż, redystrybucję, odstąpienie lub udostępnienie osobom, dla których produkt nie jest przeznaczony do użytku, a także za skutki niewłaściwego, nieuprawnionego lub niezgodnego z instrukcją obsługi posługiwania się Produktem.

Rozdział XVI
Ochrona danych osobowych

45

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie jest Firma Paweł Panufnik z siedzibą w Szczecinie (70-026) przy ulicy Smolańskiej 3/121, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej posługujący się numerami NIP 9552023280 oraz REGON 320281400.
 2. Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych oraz procedury postępowania w zakresie uprawnień osób przekazujących swoje dane osobowe określone zostały w dokumencie "Polityka prywatności" stanowiącym załącznik do Regulaminu Sprzedaży.
 3. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania prawa.
1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w ramach niniejszej strony internetowej jest Firma Paweł Panufnik z siedzibą w Szczecinie (70-026) przy ulicy Smolańskiej 3/121, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej posługujący się numerami NIP 9552023280 oraz REGON 320281400., pawel@pawelpanufnik.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia Ci korzystania z strony internetowej prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych oraz w celu świadczenia usługi obsługi kontaktu, z której możesz skorzystać.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz Twoja zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych jest dobrowolne.

2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
do sprostowania (poprawiania swoich danych);
do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

WAŻNE! Każdy Użytkownik ma prawo kierować roszczenia związane z realizacją wyżej wymienionych praw, opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: pawel@pawelpanufnik.pl

3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Podczas korzystania z Serwisu zbieramy automatycznie, przechowujemy i przetwarzamy dane informatyczne dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Zbierane dane służą jak najlepszemu zaspokojeniu potrzeb Użytkownika i wykorzystywane są przez nas lub inne uprawnione podmioty w celach technicznych, statystycznych oraz do poprawy funkcjonalności Serwisu.

 Zbieramy następujące dane systemowe:

 1. adres IP używany przez Użytkownika, czyli numer interfejsu sieciowego gromadzony w logach systemowych serwera - dane o adresie IP nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie fizycznego urządzenia, a co za tym idzie Użytkownika, gdyż w niektórych przypadkach adres ten może się dowolnie zmieniać lub użytkowane urządzenie może być wykorzystywane przez wielu Użytkowników,
 2. lokalizację geograficzną urządzenia końcowego Użytkownika (kraj, region, województwo a w niektórych przypadkach również miasto),
 3. typ i wersję stosowanej przez Użytkownika przeglądarki,
 4. system operacyjny zainstalowany na urządzeniu końcowym Użytkownika,
 5. rozdzielczość ekranu i zainstalowane rozszerzenia,
 6. odwiedzane przez Użytkownika strony w Serwisie oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu,
 7. źródła odwiedzin Serwisu, strony wejściowe i wyjściowe oraz frazy wyszukiwania wpisane przez Użytkownika w przeglądarkę, które doprowadziły go do Serwisu,
 8. wpisywane przez Użytkownika w wyszukiwarkę Serwisu frazy wyszukiwania.
 9. Serwis umożliwia zbieranie danych o aktywności Użytkownika na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com).

Podczas korzystania z zakładki kontaktowej Serwisu możemy zbierać dane osobowe takie jak:

 • Imię i Nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Telefon;
46
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres elektroniczny Użytkownika Konta, Zamawiającego lub subskrybenta usługi Newslettera komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z realizacją Usług elektronicznych, Zamówień i wykonywaniem Umów.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do otrzymania zgody osoby udostępniającej swój adres poczty elektronicznej na wysyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik Konta lub Zamawiający wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji przy rejestracji Konta, lub w terminie późniejszym, i udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 3. Użytkownik Konta lub Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych od Sprzedawcy.
47
 1. Informacje niezbędne do dokonania płatności poprzez system płatności elektronicznych podawane przez Zamawiającego w trakcie opłacania Zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach zewnętrznej infrastruktury operatora tego systemu używającego zabezpieczeń technicznych transmisji i jej danych.
 2. Sprzedawca nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2 płatności realizowanych przez system płatności elektronicznych.

Rozdział XVII
Prawa własności intelektualnej

48
 1. Wszystkie prezentowane w Sklepie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, w związku z czym Sprzedawca informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały.
 2. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z treści Serwisu poprzez wyświetlenie jej na ekranie monitora, wydruk w 1 egzemplarzu lub zapis na dysku komputera wyłącznie w celach użytku osobistego. Wszelkie inne formy wykorzystania treści Serwisu, w szczególności do celów komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu są zabronione.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu i prezentowanych w nim treści oraz do Bazy Danych przysługują Sprzedawcy.
 4. Udostępnione w Serwisie dane z Bazy Danych nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego oraz nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub włączenia do innej bazy danych oraz innego publicznego rozpowszechniania bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie.
 5. Wszystkie zastrzeżenia określone w tym rozdziale dla Serwisu i prezentowanych w nim treści stosuje się odpowiednio do treści usługi Newslettera.

Rozdział XVIII
Postanowienia końcowe

49

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Zamawiający nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, na własny koszt, do Sprzedawcy lub do innego punktu wskazanego przez Sprzedawcę na terenie kraju prowadzącego działalność w zakresie recyklingu zużytego sprzętu. Dostarczenie zużytego sprzętu może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

50
 1. Regulamin podlega prawu polskiemu. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy:
  • 1) ustawy o prawach konsumenta,
  • 2) ustawy o ochronie danych osobowych,
  • 3) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • 4) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
51
 1. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu podyktowanych ważnymi przyczynami. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Serwisie z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu nie będą skuteczne wobec Umów zawartych przed datą obowiązywania zmian, Umowy te podlegają postanowieniom Regulaminu obowiązującym w chwili ich zawarcia.
 2. Wraz z ogłoszeniem w Serwisie zmian Regulaminu Sprzedawca zobowiązany jest poinformować dotychczasowych Użytkowników konta i subskrybentów Newslettera o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie stosownej informacji na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 3. W przypadku Użytkowników Konta i subskrybentów Newslettera będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw drugiej strony Umowy. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
52
 1. Wszelkie spory winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze porozumienia się Stron i osiągnięcia ugody pozasądowej, a w przypadku, gdy osiągnięcie ugody nie jest możliwe lub jedna ze stron zechce poddać bez zwłoki rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy powszechne według właściwości zgodnej z przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego, zaś spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. W przypadku, gdy stroną Umowy jest Konsument, Strony za obopólną zgodą mogą poddać rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Państwowej Inspekcji Handlowej.
53
 1. Sprzedawca informuje, że opłata za połączenie telefoniczne ze Sprzedawcą jest uzależniona od cennika operatora telekomunikacyjnego, z którego sieci realizowane jest połączenie.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.